Loader


Dil Ve Konuşma Terapisi

Doğumdan yaşlılık dönemine kadar olan süreçte insan yaşamını etkileyebilecek iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının değerlendirilmesi ve rehebilitasyonunu yapan sağlık ekibinin üyesine dil ve konuşma terapisti denir.

Dil Ve Konuşma Terapisi

DIL KONUŞMA TERAPISI HIZMET ALANLARI

SESLETIM(ARTIKÜLASYON) BOZUKLUĞU:

Çocuğunuzun yaşı sesedinme yaşını nüzerinde ve o sesi üretemiyorsa bu duruma sesletim bozukluğu denir. Sesletim bozukluğunda kişi konuştuğu dile ait bazı sesleri doğru olarak sesletemez. Örneğin, ‘r’ yerine ‘y’ demesi.

Nedenleri: Yapısal kaynaklı olabildiği gibi, herhangi bir nedene bağlı olmadan da görülebilir. Sesletim sorunu yaratabilecek nedenler arasında; işitme kaybı, dudak-damak yarıklığı, ortodontik anomaliler, zihin engeli, serebral palsi yer almaktadır. Standardizeedilmiştestlerile(SST,AAT) yapılandeğerlendirme sonucunda hangi sesin hangi pozisyonda üretiminde bir sorun olduğu ve yaşıtlarından geride olup olmadığı belirlenir ve terapi programı hazırlanır.

SESBILGISEL (FONOLOJIK) BOZUKLUKLAR

Ses birimlerini anlamada ve kullanımında hata örüntülerini içeren bir bozukluk türüdür. Dildeki en küçük ses birimlerine fonem denmektedir. Fonemler anlam değişmesine neden olmaktadır. Örneğin kapı sözcüğünde /k/, /a/, /p/ , /ı/ olmak üzere 4 tane fonem vardır. Gelişimsel ses bilgisel bozukluğu olan çocuklarda yaşamının ilerleyen yıllarında okuma ve yazma güçlükleri görülebilir. Bu bozukluk türünde konuşma seslerinin düşürülmesi, yer değiştirilmesi, sözcük öbeklerinin karışması gözlenmektedir. Örneğin araba- ababa , balık-bayık, kapı-tapı, ayakkabı- apapı, telefon-tefon gibi Fonolojik bozuklukta sesler ses dağarcığında bulunurken artikülasyon bozukluğunda ise çocukların hatalı olarak ürettikleri sesler ses dağarcığında yoktur.
Standardize edilmiş testler ile değerlendirme yapıldıktan sonra vakaya uygun terapi süreci belirlenir.

KEKEMELIK

Kekemelik bloklarla, ses uzatmaları ile, sözcük ve hece tekrarları ile konuşmadaki akıcılığın olağandışı sürede veya sıklıkta sekteye uğramasıdır. Herkes konuşma sırasında zaman zaman akıcısızlık yaşamaktadır.İletişimietkileyenboyutuiçintakılmalarıntipi, takılmaların yüzdesi, duraksamaların süresi, kişinin ve çevresinin tutumları önemli bir rol oynamaktadır.

Nedenleri: Kekemeliğin nedenlerine yönelik pek çok kuram bulunmaktadır.Ancaknetbirşekilde kekemeliğinnedenibelirli değildir. Araştırma sonuçlarına göre, çocuklukta başlayan tipik kekemelik fizyolojik faktörler barındırmaktadır. Kekemeliğin stresli ortamlarda artması, nedenlerinin psikolojik olduğunun düşünülmesine yol açmaktadır fakat bu doğru değildir. Psikolojik faktörler kekemeliği tetikleyebilir ama kekemeliğin nedeni değildir.

Belirtileri:

Bloklar:Ses-heceveyasözcüğünüretimisırasındahavanın gırtlak ya da gırtlak üstü düzenekte durdurulmasıdır. Uzatmalar: Sözcük içindeki seslerin uzatılmasıdır. Örneğin eeeeelma, kaaaaapı

Sözcüğün bir kısmının veya tamamının tekrarı: Sözcükteki heceninörneğinki-ki-ki-kitap–kita-ta-ta-tap, yadaseslerin p-p-p-pencere birden fazla sayıda tekrar edilmesidir.
Düzensiz nefes alma: Kişi takılacağını önceden hissederek çok sayıda nefes alabilir ya da düzensiz ( tek nefeste birçok kelimeyi söylemeye çalışma) nefes alabilir. Kekemelik terapisinde birden çok terapi yaklaşımı vardır. Konuşma akıcılığının biçimlendirilmesi, kekemeliğin değiştirilmesi, solunum üzerinde çalışılması, danışmanlık ve grup terapileridir.

Çocuğunuzun takılmaya başladığını fark ettiğiniz anda bir dil ve konuşma terapistine danışarak bilgi almanızda fayda vardır.

GECIKMIŞ DIL VE KONUŞMA

Dil edinim süreçlerinde farklı nedenlere (işitme kaybı, ailede gecikmiş dil öyküsü, dudak damak yarıklığı, uyaran eksikliği, zeka geriliği, motor gelişim açısından gerilik, çevresel koşullar, ebeveynlerin tutum hataları) bağlı olarak kabul edilen zamandan dahauzunsürmesidurumundagecikmişdilve konuşmadan bahsedebiliriz. Örneğin çocuğunuzda 12-18 ay arasında sözcük çıktısı yoksa, 24-30 ay arasında cümle kuramıyor ise konuşma gecikmesi vardır.

Dil pek çok bileşenden oluşan bir sistemdir. Gecikmiş dil ve konuşma grubunda bu bileşenlerden bir yada birkaçıetkilenmiş olabilir. Bazı çocuklarda hiç sözcük çıktısı yokken bazılarında sınırlı bir sözcük dağarcığı gözlenebilir, ekleri kullanmada sıkıntılar görülebilir. Kurumumuzda dil gelişimini ölçen standardize testler ve aile görüşmesinden sonra dilsel geriliğin süreci belirlenir veçocuğaözgübirterapiprogramıdüzenlenir.Terapilerde davranışçı yaklaşımın prensiplerini temel alan yapılandırılmış çalışmalar ve çocuk merkezli aktiviteler kullanılmaktadır. Okul öncesi dönemde iletişim davranışlarının fonksiyonunu ve sıklığını arttırmak, sözdizim ve biçimbilgisini geliştirmek temel hedefler arasındadır.

Dil ve konuşma gelişimi konusunda yaygın olarak bilinen yanlışlar:
• Erkek çocuklar geç konuşur.
• Değerlendirmek için yaşı küçük

• Okul başlayana kadar bekleyelim
• Bu sorunu kendi kendine aşacaktır • Abisi/ablası da geç konuşmuştu

KULLANDIĞIMIZ TESTLER

•Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL)

•Türkçe Sesletim ve Ses bilgisiTesti(SST)

• Ankara Artikülasyon Testi(AAT)
• Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD)

• Türkçe İletişim Davranışları Gelişimi Envanteri(TİGE)

KURUMSAL EĞİTİMLER